توافقنامه موسسه حقوقی رهام


بسم الله الرحمن الرحیم

توافقنامه موسسه حقوقی رهام

این توافقنامه فی ما بین موسسه رهام به آدرس : ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت، پلاک 20، برج سبز طبقه چهارم جنوبی که در این توافقنامه ( موسسه ) نامیده میشود از یک طرف و

آقا   خانم


که دﺮ اﯾﻦ توافقنامه (ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺰام دﺎﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 22654/ت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ2831/8/41 ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ: جزئیات ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ توافقنامه آورده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ماده 1 موضوع توافقنامه
موضوع این توافقنامه عبارت است از مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی اعم از پذیرش دوره زبان، از دانشگاه یا مراکز تحصیلی پذیرش کالج، پذیرش کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد درخواست و با توجه به کامل بودن مدارک تحصیلی ارائه شده توسط متقاضی امکان پذیر می باشد.
ماده 2 مدت اعتبار توافقنامه:
مدت اعتبار توافقنامه از تاریخ امضا تا پایان یافتن تعهدات طرفین می باشد.
ماده 3 مبلغ توافقنامه:
به منظور رعاﯾﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع توافقنامه ﺑﻪ ﺷﺮح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، حق الزحمه اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش € 1200 ﯾﻮرو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ دﺮ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻞ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ ﮐﻪ مبلغ 600 ﯾﻮرو اﺳﺖ برگشت ﻣﻰ ﺷﻮد.
تبصره1: ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ماده 4 شرایط پرداخت مبلغ توافقنامه:
600 یورو دﺮ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد و اﻣﻀﺎى آن ﭘﺮدﺎﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد و 600 ﯾﻮرو از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ پذیرش دریافت می گردد.
ماده 5 تعهدات و مسئولیت های موسسه:
5.1 اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ دﺮ ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ادﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺮ دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ دﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و
مورد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺮﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)
5.2 اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻰ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ دﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮارات ﻇﻮاﺑﻂ دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف دﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
تبصره 1 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺤﺖ ﻣﺪارك ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
5.3 اقدام ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘذیرش ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ دﺎﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ از دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺮ ﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ.
موسسه پس از اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ دﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ روادﯾﺪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺧﺮاج از داﻧﺸﮕﺎه، و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
تبصره 2 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ دﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺧﺬ روادﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ دﺮ ﺻﻮرت ﺻﻼح دﯾﺪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روادﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻤﺎس ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و دﺮ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ماده 6 تعهدات و مسعولیت های متقاضی:
متقاضی با توجه به مفاد توافقنامه ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز جهت اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از دﺎﻧﺸﮕﺎه را دﺮ زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻋﻬﺪه متفاضی ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
6.3 متقاضی باید دارای ﮔﺬر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
6.4 متقاضی موظف اﺳﺖ دﺮ ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاى ﻣﻔﺎد توافقنامه و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ آن، ﻣﻮﺿﻮع را دﺮاﺳﺮع وﻗﺖ ( تا 48 ﺳﺎﻋﺖ پس از امضا ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت هر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ ﻧﺎﺷﻰ از آن از ﺟﻤﻠﻪ کسر ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و بیعانه دریافت شده ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ماده 7 خاتمه توافقنامه:
در صورتی که موسسه به تعهدات خود طبق توافق عمل ننماید توافقنامه حاضر خاتمه یافته تلقی می گردد.
ماده 8 فسخ توافقنامه:
8.1 در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذیرش مدارک غیر واقعی و جعلی به موسسه ارائه کند و یا همزمان اقدام مشابهی از قبیل اخذ پذیرش و یا هر گونه اقدام مهاجرتی انجام دهد و به هر دلیلی نتواند از کشور خارج شود، موسسه این حق را دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود توافقنامه را به طور یکطرفه فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
در صورتی که موسسه برای متقاضی پذیرش تحصیلی اخذ ننماید موسسه می تواند جهت فسخ توافقنامه به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه های اعلام شده باقیمانده مبلغ متقاضی را به وی مسترد نماید.
ماده 9 موارد اظطراری:
در مواردی که به علت بروز قهریه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به موسسه بوده و یا رفع آن از عهده موسسه خارج بوده انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع توافقنامه غیر ممکن گردد موسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و مدت توافقنامه را تمدید نماید در مدت وجود اظطرار متوقف شده هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرفین از طرف دیگر را نخواهد داشت.
ماده 10 نشانی طرفین:
نشانی طرفین توافقنامه در توافقنامه ذکر شده است، هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت توافقنامه تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی موجود در پرونده با پست و اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.در 10 ماده در دو نسخه تنظیم و کلیه صفحات آن به امضا طرفین رسیده و بین آن ها مبادله گردیده است و کلیه نسخه های آن اعتبار واحد دارند. قرارداد در دفتر موسسه ثبت گردیده است.

  -     15   =   3  توافقنامه موسسه حقوقی رهام
4.75 از 5 بوسیله 2 رای
توافقنامه موسسه حقوقی رهام